Ballet
Direkt zum Seiteninhalt

Basic / พื้นฐาน

Training / การฝึกซ้อม > C Plan of Season / แผนประจำปี

Saisonplanung
Allgemein


Der Trainingszyklus selbst wird in 5 Phasen aufgeteilt: Auf die unterschiedlichen Phasen soll auch die Ernährung abgestimmt sein.

Season planning in general


The cycle of the training itself will be seperated into 5 phases: Depending on each phase the nutrition should go well with the training.

ภาพรวมของการวางแผนการซ้อมประจำปี

วงจรการฝึกซ้อมจะแยกเป็น 5 ขั้นตอน ขึ้นอยู่กับแต่ละขั้นตอน โภชนาการที่ดีควรควบคู่ไปกับการฝึกซ้อม

Vorbereitungsphase


Ziel der Vorbereitung ist es, Herz-, Kreislauf- und Muskelausdauer zu entwickeln. Es kommt darauf an, den ganzen Körper und alle Muskelpartien zu belasten. Insbesondere sind Bauch und Rückenpartie zu trainieren, weil sie das Korsett des Fechters bilden. Ist die Rumpfmuskulatur schlecht ausgebildet, sind Rückenprobleme die Folge. Dies wiederum führt dazu, dass der Athlet weder im Wettkampf noch im Training voll belastbar ist.  In dieser Phase sollen keine Wettkämpfe bestritten werden. Auch fechtspezifisch darf hier mit halber Kraft gefahren werden. Wenn mit der Waffe trainiert wird, soll der Trainer sein Hauptaugenmerk auf exakte Ausführung der Technik und des Bewegungsablaufes legen. In dieser Zeit können neue Aktionen einstudiert werden.

Auf den Tisch gehören: kohlehydratreiche Vollwertkost. Viel Obst und Gemüse. Zum Training geheören Elektrolytgetränke.

Die Vorbereitungsphase dauert 4 - 6 Wochen.

Athletically preparation stage


Target of the athletically preparation stage is to develop the heart and circulatory system as well as the muscle stamina. It is important to affect the entire body and each muscle group. Particularly the abdomen/core muscles and back muscles should be well trained, because they build the corset of the fencer. If the core muscle is under-developed, back problems may occur as a result. This has the result, that the athlete cannot be fully resilient during competition as well as the training.  

During this stage there should be no participation at any competition if possible. Even fencing specific, the training should be only on half intensity. If there is training with the weapon, the coach should emphasize on correct execution of the technique and the movement. During this time new actions can be trained.

The nutrition should consist of: Carbohydrate rich nutrition, lots of fruit and vegetables. During training electrolyte drinks.

The athletically preparation stage takes 4 – 6 weeks.

ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมนักกีฬา

เป้าหมายของขั้นตอนการเตรียมของนักกีฬา คือการพัฒนาระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดเช่นเดียวกับความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อทั้งร่างกายและกล้ามเนื้อแต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้ามเนื้อหน้าท้อง / กล้ามเนื้อที่สำคัญและกล้ามเนื้อหลัง ควรจะได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีเพราะพวกมันสร้าง corset ของนักฟันดาบ หากกล้ามเนื้อหลักด้อยพัฒนา จะส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง แล้วผลนั้นจะทำให้นักกีฬาไม่สามารถยืดหยุ่นได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการฝึกซ้อมตลอดจนการแข่งขันในระหว่างขั้นตอนนี้ควรจะไม่???มีส่วนร่วมในการแข่งขันใด ๆ ถ้าเป็นไปได้ แม้กระทั่งฟันดาบ การฝึกอบรมควรจะใช้เฉพาะ........ หากมีการฝึกอบรมด้วยอาวุธ โค้ชควรให้ความสำคัญกับการดำเนินการเทคนิคที่ถูกต้องและการเคลื่อนไหว ในช่วงเวลานี้การดำเนินการใหม่สามารถได้รับการอบรม
โภชนาการควรประกอบด้วย: โภชนาการที่อุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรต ผลไม้ทั้งหลายและผักต่างๆ เครื่องดื่มเกลือแร่ในระหว่างการฝึกซ้อม

ขั้นตอนการเตรียมนักกีฬา ใช้เวลา 4 - 6 สัปดาห์

Allgemeines Krafttraining


In dieser Phase werden vor allem die Muskeln trainiert, die für den Fechtsport wichtig sind. Es sollen die Bereiche gestärkt werden, in denen zuvor Probleme aufgetreten sind. Physische Stärke ist der beste Schutz vor Verletzungen.

Fechtspezifisch werden Wettkampffertigkeiten eingeübt, entschlossenes Denken und Handeln. Bitte genau den Dosierungen des Trainers folgen, denn: Der Muskel wächst nur in der Ruhephase (48 Stunden). Wer selbständig mehr macht, verschlechtert das Trainingsergebnis.

Etwa 2 Stunden v o r dem Training
kohlehydrathaltige Kost als Energielieferant.

N a c h dem Training vorwiegend Eiweiß für den Muskelaufbau.

Innerhalb von 2 Stunden nach dem Training empfiehlt sich ein Eiweißtrunk (Milch oder Soja-Milch).

Eiweiß baut den Muskel auf. Fehlt es, verpufft das Training.
(Vorsicht bei zusätzlichen Präparaten wegen Dopinggefahr durch Verunreinigung)

Auch in dieser Phase sollen möglichst keine Wettkämpfe durchgeführt werden.

Das allgemeine Krafttraining dauert mindestens vier Wochen.

Strength training in general


At this stage you focus on the muscles, which are necessary and important for fencing. You should train the muscle areas, where problems occurred earlier. Physical strength is the best protection against injuries.

Fencing specific you train fighting skills, determined thinking and action. Let me remind you to follow the instructions of the coach and his plan, because: The muscle growth only during the stage of resting (48 hours). The ones, who do individually more, will worsen the result of the training.

Approximately 2 hours before the training a carbohydrate-rich nutrition should help to supply energy for your training.
After your training session the nutrition should contain predominantly proteins, which is necessary for building muscles. Within 2 hours a protein shake or drink is recommended (milk, soy milk, or food supplement drinks).  
Protein helps to build muscle. If it is missing the training will be worthless.
(Be careful with supplement food, because of the danger of doping by contamination)
Neither at this stage, there should be no participation at any competition if possible.

The strength training in general stage takes at least 4 weeks.

การฝึกซ้อมให้แข็งแรงโดยทั่วไปขั้นตอนนี้คุณมุ่งเน้นไปที่กล้ามเนื้อซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญสำหรับการฟันดาบ คุณควรจะฝึกกล้ามเนื้อบริเวณที่มีปัญหาเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ความแข็งแรงทางกายภาพเป็นการป้องกันการบาดเจ็บที่ดีทีีสุด
โดยเฉพาะฟันดาบคุณฝึกทักษะในการต่อสู้ ตัดสินใจและลงมือทำ ขอเตือนให้คุณทำตามคำแนะนำของโค้ชและแผนของเขาเพราะการเติบโตของกล้ามเนื้อเฉพาะในช่วงขั้นตอนของการพักผ่อน (48 ชั่วโมง) คนที่ทำทีละมากๆ จะทำให้ผลจากการฝึกซ้อมแย่ลง
ประมาณ 2 ชั่วโมงก่อนการฝึกซ้อม อาหารที่อุดมด้วยคาร์โบไฮเดรตจะช่วยในการจัดหาพลังงานสำหรับการฝึกซ้อมของคุณ
หลังจากการฝึกซ้อมของคุณ อาหารที่กินควรประกอบด้วยโปรตีนเป็นหลักซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างกล้ามเนื้อ  ภายใน 2 ชั่วโมงแนะนำให้ดื่มเครื่องดื่มที่เป็นโปรตีน (นม,นมถั่วเหลือง,หรือเครื่องดื่มอาหารเสริม)


โปรตีนช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อ หากมีการขาดโปรตีนไปการฝึกซ้อมก็จะไร้ค่า


(ระมัดระวังเรื่องอาหารเสริมเนื่องจากอันตรายจากการปนเปื้อนของสารกระตุ้น)
ทั้งในขั้นตอนนี้ไม่???ควรมีส่วนร่วมในการแข่งขันใด ๆ ถ้าเป็นไปได้การฝึกความแข็งแรงในขั้นตอนทั่วไปจะใช้เวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์

IK-TrainingDas Krafttraining schließt mit dem IK-Training ab. Maximal-Gewichte werden 2 bis höchstens 3 mal bewältigt.


IK-Training entfällt bei Jugendlichen unter 16 Jahren.

Intramuscular-Coordination Training


The strength training ends with the Intramuscular-Coordination training. Maximum weights will be managed 2- at most 3 times.
Intramuscular-Coordination training will not be applied with persons under 16 years of age, or of bad physical appearance.

การฝึกซ้อมการประสานงานกล้ามเนื้อ

การฝึกความแข็งแรงจบลงด้วยการฝึกซ้อมการประสานงานกล้ามเนื้อ น้ำหนักสูงสุดที่จะได้รับการจัดการที่ 2 - ที่มากที่สุด 3 ครั้ง
การฝึกซ้อมการประสานงานกล้ามเนื้อจะไม่ถูกนำไปใช้กับบุคคลที่อายุต่ำกว่า 16 ปี หรือลักษณะทางกายภาพที่ไม่ดี

Schnelligkeit und Schnellkraft


Diese Phase ist die direkte Vorbereitung auf den Wettkampf. Jetzt geht es darum, Schnelligkeit und Explosivkraft zu entwickeln. Das Training muß jetzt wettkampfnah durchgeführt werden und genau den physischen und psychologischen Anforderungen entsprechen.

Rituale (Aufwärmen, Auslaufen, Händeklatschen etc), Fertigkeiten, entschlossenes Denken und Handeln sind fester Bestandteil des Trainings. In dieser Zeit soll der Sportler bereits an Wettkämpfen teilnehmen.

Als Nahrung soll kohlehydratreiche Vollwertkost verabreicht werden. Elektrolyt-drinks nicht vergessen.

Die Schnelligkeitsphase dauert 2 - 4 Wochen.

Speed and Explosive Strength


This stage is the preparation directly before the competition. The aim now is to build up Speed and Explosive Strength. The training now must be executed competitive like, and also it should match the requirements of a competition physically and mentally.

Patterns (warming up, cool down, hand claps etc.), skills such as determined thinking and –actions must be a solid component during the training.
At this stage the athlete should participate at competitions.

As Nutrition carbohydrate rich nutrition should be available. Do not forget the electrolyte drinks.

The stage of Speed and Explosive Strength takes 2- 4 weeks.

ความเร็วและแรงระเบิด


ขั้นตอนนี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันโดยตรง  จุดมุ่งหมายในขณะนี้คือการสร้างความเร็วและความแรงระเบิด  การฝึกซ้อมในขณะนี้จะต้องดำเนินการในการแข่งขัน และยังควรตรงกับความต้องการของการแข่งขันทางร่างกายและจิตใจ


รูปแบบ (ร้อนขึ้นเย็นลง claps มือ ฯลฯ ), ทักษะเช่นการคิดพิจารณาและการกระทำที่ต้องมีส่วนประกอบที่เป็นของแข็งในระหว่างการฝึกอบรม
ในขั้นตอนนี้นักกีฬาควรเข้าร่วมการแข่งขันในฐานะที่เป็นโภชนาการที่อุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตโภชนาการควรจะใช้ได้ อย่าลืมเครื่องดื่มเกลือแร่

เตรียมใจที่จะมุ่งมั่นในการแข่งขัน

Fokusierung


Geistige Fokusierung auf den Wettkampf
1 - 2 Wochen

Focusing


Prepare to focus mentally on the competition.
1 - 2 Weeks

ความมุ่งมั่น

เตรียมใจที่จะมุ่งมั่นในการแข่งขัน
(1-2 สัปดาห์)

Wettkampfphase


Das Ziel besteht darin, Höchstleitungen im Wettkampf zu erreichen. Schnellkraft, Kraft und Schnelligkeit  werden in optimale Bereiche gebracht. Die Trainingseinheiten sind von hoher Intensität, aber kurzer Dauer.

1 - 2 Tage vor einem Wettkampf sollten stress- und trainingsfrei sein.
In der Wettkampfphase sollte darauf geachtet werden, die Fitness zu halten, physischen und psychisch stabil zu bleiben.

Kohlehydratreiche Ernährung vor dem Wettkampf ist ein muß (Nudelparty). Ansonsten Vollwertkosten mit viel Gemüse und Obst. Keine Cola oder Limo auf den Tisch, dafür Elektroly
t-Drinks oder vitaminreiche Getränke in allen Variationen.

Die Phase der Höchstleistung kann nur 3 - 4 Wochen aufrechterhalten werden.
Durch sorgfältiges Einplanen von Erholungspausen kann die Zeit etwas ausgedehnt werden.

Competition stage


The aim is to achieve high performance at the competition. Explosive strength, strength and speed will be shaped to an optimal level. The Training-session will be of high intensity, but short.


1-2 days before competition should be stress-free, and training should be shut down.
During the stage of competition it is important to keep focused onto fitness, and to stay physically and mentally strong.

Carbohydrate enriched nutrition before the competition is a must (Spaghetti Party). Otherwise wholefood with vegetable and fruits. No coke and other soft drinks. Drink electrolyte drinks and vitamin rich drinks in different kinds of variation.

This stage of high performance can last only for 3 - 4 weeks.
By a well coordinated planning through regeneration stages this high performance stage can be stretched

ขั้นตอนการแข่งขัน


จุดมุ่งหมายคือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงในการแข่งขัน   แรงระเบิด,ความแข็งแรงและความเร็วจะมีรูปร่างที่ระดับที่เหมาะสม ช่วงเวลาการฝึกซ้อมจะมีความเอาจริงเอาจังสูง แต่จะเป็นระยะสั้น ๆ1-2 วันก่อนการแข่งขันควรจะปราศจากความเครียดและควรจะหยุดการฝึกซ้อม
ในระหว่างขั้นตอนของการแข่งขันก็เป็นสิ่งสำคัญที่ให้มุ่งเน้นไปยังการฟิตเนสและยังคงทำร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง


อาหารที่อุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตก่อนการแข่งขันจะเป็นสิ่งที่จำเป็น (ปาร์ตี้ สปาเก็ตตี้) มิฉะนั้น อาหารที่ปราศจากสารพิษกับผักและผลไม้ ไม่มีโค้กและเครื่องดื่มอื่น ๆ ดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่และเครื่องดื่มที่อุดมไปด้วยวิตามินในชนิดที่แตกต่างของการเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนของการมีประสิทธิภาพสูงนี้สามารถมีอายุการใช้งานเฉพาะสำหรับ 2-3 สัปดาห์
โดยการวางแผนการประสานงานที่ดีผ่านขั้นตอนการฟื้นฟูประสิทธิภาพการทำงานขั้นตอนนี้สูงสามารถยืดหยุ่นได้

Regeneration

Zwischen den Saisonabschnitten und einmal in der Saison muß eine aktive Erholungsphase eingeschoben und der Streß auf ein Minimum reduziert werden. In dieser Zeit sollte man die Waffe aus der Hand legen und sich anderen Sportarten widmen.
In der Erholungsphase gibt es kein Training und keinen Wettkampf.
Die gesunde Ernährung kann fortgeführt werden
Diese Phase dauert 2 - 4 Wochen.

Die Einteilung ist kein festes Schema, sonder ändert sich, wenn Störfaktoren (Krankheit, Trainingsrückstand oder Turnieränderungen...) auftreten. Am besten Ihr ladet Euch die Saisonplanung herunter und zeichnet die Veränderungen nach Rücksprache mit dem Trainer auf.

Treten ungünstigen Turnierzeiten auf, muß die Saisonplanung in zwei oder gar drei Trainingszyklen geteilt werden. Begründung: Die Höchstleistungsphase hält nur etwa 2 - 4 Wochen an und kann nur bedingt durch Einlegen von Pausen gestreckt werden.

Regeneration

Between the season segments and once in the season there should be an active regeneration to reduce stress to a minimum. During this time you should stop fencing and do other kinds of sport.
At this stage there is no training and no competition.
The healthy nutrition can be continued.
This satge lasts 2-4 weeks.


The planning is not only an inflexible plan, but also can be changed, if disruptive factors such as illness, lack of training, or competition modifications occur.
The best would be to download the training schedule and edit changes after you consulted with your coach.

If it happens that competition schedules are unfavourable, the planning of the season needs to get seperated into 2 or even 3 cycles for that season. Explanation: The stage of high performance lasts only 2 – 4 weeks, and is limited when stretching this stage through well coordinated planning through regeneration stages.

การฟื้นฟู


ระหว่างกลุ่มฤดูกาลและครั้งเดียวในฤดูกาลควรจะมีการฟื้นฟูเพื่อลดความเครียดให้น้อยที่สุด  ในช่วงเวลานี้คุณควรจะหยุดฟันดาบแล้วหันไปเล่นกีฬาชนิดอื่นแทน
ในขั้นตอนนี้จะไม่มีการฝึกซ้อมและการแข่งขัน
โภชนาการเพื่อสุขภาพสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอนนี้มีระยะเวลา 2-4 สัปดาห์
การวางแผนการไม่ได้เป็นเพียงแค่แผนที่ยืดหยุ่น ได้เท่านั้นแต่ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีปัจจัยอื่นรบกวน เช่นการเจ็บป่วย,การขาดการฝึกซ้อมหรือมีการปรับเปลี่ยนการแข่งขันเกิดขึ้น
ดีที่สุดควรจะดาวน์โหลดตารางการฝึกซ้อมและแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลังจากที่คุณปรึกษากับโค้ชของคุณ

ถ้าเกิดว่าตารางการแข่งขันมีความเสียเปรียบ การวางแผนของฤดูกาลจำเป็นต้องแยกออกเป็น 2 หรือแม้กระทั่ง 3 รอบสำหรับฤดูกาลนั้น
คำอธิบาย: ขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพสูงมีจำนวนจำกัด เพียง 2 - 4 สัปดาห์ที่และจะถูกจำกัด เมื่อยืดขั้นตอนนี้ผ่านการวางแผนประสานงานที่ดีผ่านขั้นตอนการฟื้นฟู

131/9, Moo 5, Soi 12, Naklua Road, Banglamung,
Chonburi 20150 /Thailand
Tel.: +66 851519163

Zurück zum Seiteninhalt