Ballet
Direkt zum Seiteninhalt

Physical Training / การฝึกร่างกาย

Training / การฝึกซ้อม > B. Basic / พื้นฐาน

Leistungs-
voraussetzungen


Industrienationen geben oft Millionen von Euro und Dollar aus, um Sprinter eine hundertstel Sekunde schneller zu machen, oder die Messlatte um einen Zentimeter höher zu legen. Um so erstaunlicher ist es, dass im Fechtsport oft die elementarsten Regeln der Trainingslehre ignoriert werden. Dabei sind sie bereits in Schulbüchern ausreichend beschrieben. Der Grund mag in der Eigenart des Kampfsportes liegen. Denn oft entscheidet ein klarer Kopf und eine gute Technik über den Sieg. Doch der Spitzensportler muss über ein Bündel von Eigenschaften verfügen, will er erfolgreich sein.
Die Stärke eines Athleten setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:

Motivation und Emotion
Strategie und Taktik
Technik und Koordination
Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer


Fechter verzichten gerne auf die ein oder andere Komponente, weil sie meinen, alles mit Strategie, Taktik und Technik regeln zu können. Ein Trugschluss, denn nur die nötige Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer befähigt den Sportler, seine Absichten auch taktisch umsetzen zu können. Vor allem die Schnelligkeit muss in jungen
Jahren antrainiert werden. Die Fähigkeit, Schnelligkeit anzutrainieren geht mit steigendem Alter verloren. Fechter sollten daher von der ersten Lektion an daran gewöhnt werden, schnell zu agieren.

Auch Motivation und Emotion können gezielt beeinflußt werden und sind Bestandteil eines guten Trainings und Coachings.

Performance prerequisite


Industrial nations do spend millions of Euro and US- Dollars to make athletes a hundredth of a second faster, or to raise the bar another centimeter. The more it is astonishing, that in fencing often elementary principles of training philosophy get ignored, though these principles got well explained in schoolbooks already. The reason may be the characteristic of martial arts, because often a clear mind and a good technique secure the victory. But still a top class sportsman/-woman must have a bundle of characteristic, if he aims to be successful. The strength of athletes will be assembled by the following components.Motivation and Emotion
Strategy and Tactic
Technique and Coordination
Power, Speed and Stamina


Fencers do like to dispense one or more of these components, because they think they can regulate it by strategy, tactic and technique. It’s a fallacy, because power, speed and stamina enable the athlete to convert his intentions tactically.  Especially speed should be trained at young ages. The ability, to train speed will get lost with increasing age.

Starting with the first lesson Fencers should get used to it and act fast.


Motivation and emotion can be influenced as well and are components of any good training and coaching.  


สิ่งที่ต้องมีหรือทำก่อนแข่ง


ประเทศอุตสาหกรรมลงทุนล้านยูโรและดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้นักกีฬาพัฒนาความเร็วให้มากขึ้นหรือเพื่อยกระดับความสูงขึ้น เป็นที่น่าแปลกใจว่าในกีฬาฟันดาบมักหลักจะขาดหลักการเบื้องต้นของปรัชญาการฝึกซ้อม แม้ว่าหลักการเหล่านี้ได้อธิบายอย่างดีในหนังสือของโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว เหตุผลอาจจะเป็นลักษณะของศิลปะการต่อสู้เพราะมักจะมีความคิดที่ชัดเจนและเทคนิคที่ดีทำให้ได้ชัยชนะ แต่นักกีฬาที่อยู่ในระดับสูงจะต้องมีนิสัยบางอย่างถ้าเขามีจุดมุ่งหมายที่จะประสบความสำเร็จ ความแข็งแรงของนักกีฬาจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้
แรงจูงใจและอารมณ์
กลยุทธ์ และแทคติค
เทคนิค และการประสานงาน
พลัง, ความเร็ว และความแข็งแกร่ง


นักฟันดาบส่วนใหญ่มักจะขาดสิ่งหนึ่งหรือมากกว่าขององค์ประกอบนั้น เพราะพวกเขาคิดว่าพวกเขาสามารถควบคุมมันได้โดยกลยุทธ์ แทคติคและเทคนิค มันเป็นความคิดที่ผิด เพราะพลัง ความเร็ว และความแข็งแกร่ง ทำให้นักกีฬาสามารถปฏิบัติเทคนิค แทคติคและกลยุทธ์ได้ แน่นอนว่า ความเร็วควรจะฝึกตั้งแต่อายุยังน้อย ความสามารที่จะฝึกความเร็วจะยิ่งลดลงตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น

นักฟันดาบควรจะรู้เรื่องความเร็วตั้งแต่ต้น

แรงจูงใจ และ อารมณ์ สามารถโน้มน้าวได้เช่นเดียวกัน และเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมและการสอนที่ดี

131/9, Moo 5, Soi 12, Naklua Road, Banglamung,
Chonburi 20150 /Thailand
Tel.: +66 851519163

Zurück zum Seiteninhalt